رای وحدت رویه مرجع رسیدگی به شکایات شماره دادنامه ۱۴

0

مرجع رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و … از حیث تضییع حقوق استخدامی دیوان عدالت اداری است و صلاحیت سایر مراجع اختصاصی منتفی گردیده است .

تاریخ ۱۷/۲/۷۰ شماره دادنامه ۱۴ کلاسه پرونده ۶۹/۱۵۹

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت بند۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ رسیدگی به شکایات قضات ومشمولین قانون استخدام کشوری و سایرمستخدمین واحدها و موسسات مذکوردربندیک ومستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکرنام است اعم ازلشکری و کشوری ازحیث تضییع حقوق استخدامی درصلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری قرارگرفته وبه موجب ماده ۲۴ قانون مزبورکلیه قوانین ومقررات مغایر با این قانون ازتاریخ تشکیل دیوان منسوخ اعلام شده است در نتیجه جز مراجع حل اختلاف کارگر وکارفرما صلاحیت سایر مراجع اختصاصی اداری درزمینه رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین دولت و از جمله هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان سازمان تامین اجتماعی موضوع ماده ۳۶ آئین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۴۸ منتفی گردیده است بنابراین دادنامه شماره ۵۵۶ مورخ ۵/۹/۶۹ شعبه نهم دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه ۶۸/۱۰۶ که براین مبناصادرشده است موافق موازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای به استنادقسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هشتم و نهم وچهاردهم دیوان عدالت اداری
مقدمه -الف – شعبه چهاردهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۹۱موضوع شکایت آقای سیدمحمدمیرصفائی بطرفیت :سازمان تامین اجتماعی بخواسته : ارتقاءگروه بشرح دادنامه شماره ۳۵مورخ ۳۱/۵/۶۲ چنین رای صادرکرده است نظرباینکه سازمان مذکوردرلایحه جوابیه به صلاحیت دیوان ایراد و اظهار نموده به دستورماده ۳۶ آئین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی رسیدگی به موضوع بدوادرصلاحیت هیئت سه نفره مستقر در سازمان تامین اجتماعی است وضمن بیان مدافعاتی دراصل موضوع اضافه کرد برابرصورتجلسه مورخ ۱۲/۵ و۱۵/۵/۶۲ شورای انتصابات ارتقاء به رتبه ۶ وی موافقت گردیدعلیهذا قبل از رسیدگی وصدوررای وسیله هیئت سه نفره مقرردرماده مرقوم طرح شکایت دردیوان مبنای قانونی نداشته و لهذا حکم به ردشکایت صادرمی گردد.
ب – شعبه هشتم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۳۰۸ موضوع شکایت آقای غلامرضاآذریان بطرفیت سازمان تامین اجتماعی بخواسته :حقوق تضییع شده اینجانب درحصوص ارتقاءرتبه درسازمان تامین اجتماعی بشرح دادنامه شماره ۳۹۷-۳۰/۷/۶۹ چنین رای صادرنموده است :باتوجه به ایراد سازمان طرف شکایت درموردانتخاب دیوان عدالت اداری بعنوان مرجع رسیدگی بدوی مستندابه ماده ۳۶ آئین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی محول ومقرر می گردد.پرونده ازآمارکسروبه مرجع یادشده ارسال شود.
ج – شعبه نهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۱۰۲ موضوع شکایت آقای رجب محمددوجی بطرفیت :سازمان تامین اجتماعی بخواسته :پرداخت مزایای سرپرستی رتبه ۹بشرح دادنامه شماره ۵۵۶ مورخ ۵/۹/۶۹ چنین رای صادرنموده است :
اولا-باتشکیل دیوان عدالت اداری وتصریح قانونگذارمبنی برتفویض صلاحیت اختصاصی به دیوان مزبوردرخصوص رسیدگی به شکایات مستخدمین دولت اعم ازکشوری ولشکری (به استثناءمشمولین قانون کار)ماده ۳۶ آئیننامه استخدامی مستخدمین مربوطه منتفی است .
ثانیا- باعنایت به ماده ۲۰ آئیننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی وتبصره ذیل آن انتصاب شاکی به سمت سرپرست شعبه تامین اجتماعی گنبدکاووس بدون ارتقاءبه رتبه ۹ بر اساس ضوابط مربوطه مستلزم دریافت فوق العاده شغل به میزان رتبه ۹ از تاریخ ۲۱/۳/۶۵ تاتاریخ ۲۲/۸/۶۵ موافق مقررات نمی باشدوردمی شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰ صفحه ۳۷۰ تا۳۷۲
روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۵۷-۴/۷/۱۳۷۰
۱

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                     شماره انتشار:۱۴

تاریخ تصویب:۱۳۷۰/۰۲/۱۷                                                  تاریخ ابلاغ:۱۳۷۰/۰۷/۰۴

دستگاه اجرایی:دیوان عدالت اداری                                         موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!