رای وحدت رویه تغییر محل جغرافیایی مستخدمین شماره دادنامه ۱۲۷

0

سیاق عبارت بند”ت “ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری بامضمون : “فوق العاده محل خدمت فقط به مستخدمینی که محل جغرافیایی خدمت آنهاتغییر می کند حداکثربه مدت پنج سال درهرمحل قابل پرداخت است درهرحال مفید استحقاق مستخدم به دریافت فوق العاده مذکورمیباشد.

تاریخ ۲۶/۹/۷۰ شماره دادنامه ۱۲۷ کلاسه پرونده ۷۰/۱۲۳

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای هیئت عمومی :مطابق بند”ت “ماده ۳۹ لایحه قانونی استخدام کشوری “فوق العاده محل خدمت فقط به مستخدمینی که محل جغرافیایی خدمت آنها تغییرمی کندحداکثربه مدت پنج سال درهرمحل قابل پرداخت است “.سیاق عبارت این بندکه به منظورجبران هزینه هاومخارج اضافی ناشی ازتغییرمحل جغرافیایی خدمت مستخدم دولت وضع شده مفیدالزام واحدهای دولتی به اجرای آن بارعایت ضوابط مقرردرآن آئین نامه مربوط است وکلمه “می توانند” مندرج درمتن ماده که مبتنی براذن مقنن به واحدهای دولتی درمصرف بودجه مربوط به فوق العاده های مذکوردرشقوق مختلف این ماده ،می باشد نافی استحقاق مستخدم دولت به دریافت فوق العاده های موردنظرقانونگذارنیست بنابراین دادنامه شماره ۲۰۲مورخ ۲/۵/۷۰شعبه دوم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۶۹/۴۰۲که متضمن این معنی می باشدموافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای به استنادقسمت آخرماده ۲۰قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/۷۰/۱۲۳ ۲۶/۲/۱۳۷۱
تاریخ ۲۶/۹/۷۰ شماره دادنامه ۱۲۷ کلاسه پرونده ۷۰/۱۲۳

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای رحمت الله ذوالفقاری .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول ودوم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف – شعبه اول دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۳۶۶موضوع شکایت آقای رحمت الله ذوالفقاری بطرفیت آموزش وپرورش سمنان بخواسته مطالبه ۱۰% فوق العاده محل خدمت طی دادنامه شماره ۵۷۷-۲۲/۱۰/۶۹چنین رای صادرنموده است :ازآنجاکه ماده ۳۹پرداخت فوق العاده محل خدمت راکه دربندت آورده مانندباقی فوق العاده های مذکورالزامی ندانسته علاوه بربند ت آورده (حداکثربه مدت پنجسال )علیهذانسبت به پنجسال نیزالزامی نمی باشدوبخشنامه مورداشاره وعمل مسئولین تخلف ازقانون نبوده لذارای به رددادخواست صادرواعلام می شود.
ب – شعبه دوم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۴۰۲موضوع شکایت خانم خیرالنساءبرهانی بطرفیت آموزش وپرورش منطقه مهدیشهرسمنان بخواسته دودرصدفوق العاده محل خدمت بشرح دادنامه شماره ۲۰۲-۲/۵/۷۰چنین رای صادر نموده است :نظربه اینکه طبق ماده ۳۹قانون استخدام کشوری مستخدمین که از شهرستان به شهرستان دیگرانتقال می یابندبمدت ۵ سال استحقاق دریافت فوق العاده محل خدمت رادارندوماده مزبورمطلق است ومقیدبه زمان دون زمانی ویاحالت دون حالتی نمی باشدوبخشنامه قانونانمی تواندمانع اجرای قانون گرددلذامستندابه ماده فوق الاشعاراداره خوانده به عدم پرداخت فوق العاده محل خدمت مستندابه بخشنامه شماره ۱۵۴اداره کل اموراداری مورخ ۲۵/۹/۶۰فاقدارزش قانونی است وازبرقراری فوق العاده مجددابرای مشارالیهااستفاده می شودمدت پنجسال سپری نشده بناعلیهذاوبه نحومطروح به ورودشکایت واستحقاق نامبرده به فوق العاده صادرمی گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره ۷۱۳۸۰۱/۵/۱۳۷۱
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                     شماره انتشار:۱۲۷

تاریخ تصویب:۱۳۷۰/۰۹/۲۶                                    تاریخ ابلاغ:۱۳۷۱/۰۵/۰۷

دستگاه اجرایی:                                                       موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!