رای وحدت رویه بازخرید خدمت کارکنان شماره دادنامه ۱۱۳

0

در صورتیکه براساس مقررات در تاریخ معینی با بازخریدی خدمات کارمند موافقت شده باشد تاخیردرصدورحکم بازخریدی درایامی بعد از تاریخ فوق ایرادی به اصل تائید بازخریدی وارد نمیسازد.

تاریخ ۱۰/۱۲/۶۸ شماره دادنامه ۱۱۳ کلاسه پرونده ۶۵/۶۶

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به تبصره ذیل ماده ۴ قانون تاسیس وزارت معادن وفلزات مصوب ۴/۵/۶۰ وماده ۶ لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن وبازخریدخدمت کارکنان مازادبراحتیاج دولت مصوب ۱۴/۴/۵۹ وآئیننامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازادبراحتیاج سازمانهاوشرکتهاو موسسات تابعه وزارت معادن وفلزات مصوب ۷/۱۱/۶۰ وباتوجه به لیست افرادمازادمشمول بازخریدی ونامه شماره ۳۷۹۹-۲۳/۴/۶۱ خطاب به وزارت معادن وفلزات وبه موضوع بازخریدی نیروهای مازادوموافقت وزیرمعادن و فلزات درذیل همان نامه به این شرح :
با بازخرید هریک ازافرادلیست پیوست موافقت می شودامضاء.ونظر به اینکه پایان مهلت مقرر۴/۵/۶۱بوده است وصدوروارسال احکام برای کارکنان مزبورپس ازاین تاریخ ایرادواشکال قانونی براصل تائید بازخرید خدمتی واردنمی آوردبنابراین رای صادره ازشعبه سوم دیوان بشماره ۶۴- ۳۰/۲/۶۳ درپرونده کلاسه ۶۲/۳/۲۴۱ ورای صادره ازشعبه ششم دیوان بشماره ۴۱۶ مورخ ۲۴/۴/۶۳ درپرونده کلاسه ۶۲/۶/۱۹۷ که براین اساس صادرشده اند بااکثریت آراءموافق اصول وموازین قانونی تشخیص می گردد.
این رای به استنادقسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری درموارد مشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ ۱۰/۱۲/۶۸ شماره دادنامه ۱۱۳ کلاسه پرونده ۶۵/۶۶

مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :رئیس شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ۳و۶و۷و۱۴و ۱۵ دیوان عدالت اداری
مقدمه ۱- شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده ۶۱/۱۱۲۴ موضوع شکایت آقای ایرج قنبرپورذلکی بطرفیت :مجتمع فولاداهوازبخواسته :اعتراض به حکم بازخرید ازخدمت وبازگشت بکاربشرح دادنامه شماره ۳۸-۲۲/۱/۶۳ چنین رای صادرنموده است :طبق ماده ۲۰ آئیننامه نحوه بازنشسته کردن و بازخریدخدمت کارکنان مازادبراحتیاج سازمانهاوشرکتهاوموسسات تابعه وزارت معادن وفلزات که باستنادتبصره ماده ۴ مزبوروماده ۶مذکور درتاریخ ۱۲/۱۲/۶۰ به تصویب هیات وزیران رسیده است مدت اجرای آئیننامه تاتاریخ ۴/۵/۶۱ قلمدادشده است .بااین وصف عمل واحدطرف شکایت که بعدازتاریخ ۴/۵/۶۱ اقدام به صدورابلاغ نامه بازخریدی مذکوردر بالانموده است مطابقت بامقررات قانونی نداردوابلاغ نامه مزبورباطل و بی اثرمی باشدوباتوجه به ملاک ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری تاتاریخ قرارگرفتن درحالت استخدامی بعدی حزبه ادامه حالت اشتغال قبلی قابل حمل نیست وقادرنبودنش به انجام کاربه علت مستندبعمل واحدطرف شکایت و خارج ازاراده اش تاثیردروضعیت خدمتی وحالت استخدامی قانونی اوکه اشتغال بوده است نداردورای به ورودشکایت صادرمی شود.
۲- شعبه چهاردهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۱۶۵۱ موضوع شکایت آقای محمدعلی آسمندبطرفیت شرکت ملی صنایع فولاداهوازبخواسته :اعاده بکاربشرح دادنامه شماره ۷۲۶-۸/۷/۶۳ چنین رای صادرنموده است :به لحاظ اینکه حکم بازخریدشاکی بشماره ۸۳۳۳/ک -۱۲/۷/۶۱ خارج ازمهلت مقرردر تبصره ماده ۴ قانون تشکیل قانون وزارت معادن وفلزات وآئیننامه مربوطه صادرگردیدوعطف به ماسبق کردن آن درتاریخ ۱/۵/۶۱ یعنی تاریخ حکم اجرای بازخریدراازتاریخ صدورحدوددوماه و۱۲روزجلوترثبت نمودن مبنای قانونی نداشته وفاقدارزش واعتبارقانونی است ،رای به ابطال حکم بازخریدمذکورصادرمی گردد.
۳- شعبه سوم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۲۴۱ موضوع شکایت آقای محمودزربخشیان بطرفیت مجتمع فولاداهوازبخواسته :اعاده بکاربشرح دادنامه شماره ۶۴-۳۰/۲/۶۳ چنین رای صادرنموده است :چون شاکی بموجب ابلاغ شماره ۸۳۸۶ک -۱۳/۷/۶۲ صادره ازطف اموراداری مجتمع فولاداهواز براساس مفادآئیننامه نحوه بازنشسته کردن وبازخریدخدمت کارکنان مازادبراحتیاج سازمان وشرکتهاوموسسات تابعه وزارت معادن وفلزات مصوب ۷/۱۱/۶۰ مازادتشخیص وبازخریدخدمت شده است ،لذاتخلفی از مقررات وتضییع حقی درموردشاکی مشهودنیست وحکم به ردشکایت صادر می گردد.
۴- شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۱۹۷ موضوع شکایت آقای جهانگیرارضی بطرفیت :ستادهماهنگی مجتمع فولاداهوازبخواسته :اخراج از خدمت بشرح دادنامه شماره ۴۱۶ مورخ ۲۴/۴/۶۳ چنین رای صادرنموده است : نظربه اینکه حکم اخراج آقای جهانگیرارضی براساس ماده ۴ قانون تاسیس وزارت معادن وفلزات وآئیننامه نحوه بازنشسته کردن وبازخریدخدمت کارکنان مازادبراحتیاج سازمانها،شرکتهاوموسسات تابعه وزارت معادن وفلزات که به تصویب هیات وزیران رسیده ،صورت گرفته وبرمبنای مصوبه ۴۱/۴/۵۹ شورای انقلاب بوده تخلفی ازستادهماهنگی مجتمع فولاداهواز مشهودنیست وشکایت شاکی موجه نمی باشد.
۵- شعبه پانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۳/۵۴ موضوع شکایت آقای حسین ملامفردبطرفیت :صنایع فولاداهوازبخواسته :بازگشت بکار بشرح دادنامه شماره ۵۴ مورخ ۳۰/۱۱/۶۳ چنین رای صادرنموده است :چون حکم بازخریدشاکی خارج ازمهلت مقرردرتبصره ۴ قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب مردادماه ۱۳۶۰ وآئیننامه نحوه بازنشسته کردن وبازخرید خدمت کارکنان مازادبراحتیاج سازمانها،شرکتهاوموسسات تابعه وزارت معادن وفلزات مصوبه ۷/۱۱/۶۰ صادرگردیده فاقداعتباروارزش قانونی بوده وحکم برابطال بازخریدخدمت شامی صادرواعلام می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح ذیل مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۸صفحه ۹۸۴
روزنامه رسمی شماره ۱۳۱۴۷-۶/۳/۱۳۶۹
۱

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                   شماره انتشار:۱۱۳

تاریخ تصویب:۱۳۶۸/۱۲/۱۰                                                  تاریخ ابلاغ:۱۳۶۹/۰۳/۰۶

دستگاه اجرایی:دیوان عدالت اداری                                         موضوع:استخدام قضات
ارز
دعوی مالکیت
ایراد ماهوی
عنصر قانونی جرم

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!