رای وحدت رویه رسیدگی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه ۱۱۳

0

دیوان عدالت اداری فقط زمانی مجازبه رسیدگی میباشدکه شکایتی ازطرف ذینفع شده باشد و درغیراینصورت مجازبه رسیدگی نیست

تاریخ ۲۱/۸/۷۰ شماره دادنامه ۱۱۳ کلاسه پرونده ۷۰/۱۴۰

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع پرونده مطروحه درشعبه هفتم شکایت از ابلاغ اخراج سال ۶۳ شرکت برق منطقه ای غرب بوده که بدوابه شعبه سیزدهم ارجاع وسپس درشعبه هفتم به کلاسه ۶۵/۹۱۷ ثبت وآن شعبه باتوجه به پاسخ شماره ۲۲۲/۴۹۷۳/۷۷۰۰ ۲۴/۸/۶۳شرکت طرف شکایت مبنی براعاده شاکی به خدمت بصورت آزمایشی مبادرت به اخطاربه نامبرده درخصوص انتفاء موضوع یا بقاء برشکایت از اخراج نموده وبعلت عدم ابلاغ اخطاریه ناشی ازعدم شناسائی وی درآدرس مربوطه حکم اعاده بخدمت او را ازشرکت مطالبه وبه لحاظ وصول پاسخ متضمن رای شماره ۵۷ مورخ ۲۰/۲/۶۷ هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت مذکور مبنی بربازخریدی سنوات خدمت شاکی پرونده محاکماتی وی رامطالبه وسپس با وصول اوراق پرونده محاکماتی نامبرده راجع به تخلفات سالهای ۶۶ و ۶۷ وی از جمله رای بدوی مورداشاره ورای تجدیدنظرشماره ۱۶۴-۲۷/۷/۶۷صادره ازهیئت تجدیدنظروزارت نیرودائربرمحکومیت شاکی به همان مجازات اقدام به صدور رای شماره ۶۸/۸۷۵ دائر بر بلااشکال بودن رای بازخریدسنوات خدمت و رد شکایت شاکی نموده است .نظربه اینکه رای بازخریدسنوات خدمت شاکی که به شرح مذکور مورد رسیدگی و صدورحکم درشعبه هفتم قرارگرفته موردشکایت درآن شعبه نبوده هیئت عمومی با التفات به بند پ ماده ۱۴آئین دادرسی دیوان که ناظربه احکام صادره درخصوص شکایات مطروحه است مورد را از مصادیق بند مزبورندانسته وباتوجه به رای شعبه پانزدهم که برمبنای شکایت شاکی صادر گردیده آراءمطروحه ازاین حیث که یکی بدون شکایت ودیگری براساس شکایت اصداریافته متناقض وحسب ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح تشخیص و رای صادره ازشعبه پانزدهم به علت وجودشکایت مطابق با قانون اعلام می گردد.
این رای به استنادقسمت اخیرماده مذکوردرمواردمشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/۷۰/۱۴۰ ۲۶/۲/۱۳۷۱
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :رئیس شعبه ۱۵دیوان عدالت اداری .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم و پانزدهم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف – شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۵/۹۱۷موضوع شکایت آقای علی اشرف سایه وندی بطرفیت شرکت برق منطقه غرب (باختران ) بخواسته :بازگشت بکاراداری طی دادنامه شماره ۸۷۵-۲۰/۹/۶۸چنین رای صادر نموده است :آقای علی اشرف سایه وندی طی دادخواست ۲/۷/۶۳ازرای بازخرید خدمت شکایت نموده ومنکراعتیادشده وعدم معرفی به آزمایشگاه رانقض رای صادره اعلام کرده .دراثرمکاتبات این شعبه شرکت توانیرفتوکپی پرونده اتهامی وی رافرستاده که پرونده واصله حاکیست که نامبرده غیبت نموده وآن راجهت ترک اعتیاداعلام داشته ودرهیئت بدوی به بازخریدخدمت محکوم شده ودراثرپژوهشخواهی درهیئت تجدیدنظرموردبررسی قرارگرفته متهم پس حضوردرجلسه جهت مصاحبه به اعتیادخوداقرارنموده وهیئت تجدیدنظربا توجه به اقرارمتهم وی رابازخریده که درواقع عملاتائیدرای هیئت بدوی است محکوم کرده است .بنابه مراتب رای هیئت تجدیدنظرگرچه بدون جلب نظر کارشناس “آزمایشگاه “صادرولیکن باوجودگزارشات واصله واقرارمتهم و مدافعات متهم نیازی به نظریه کارشناس نبوده لذارای صادره ازهیئت تجدیدنظربلااشکال تشخیص وشکایت شاکی ازرای صادره موجه نبوده محکوم به رد است .
ب – شعبه پانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۷۵۸موضوع شکایت آقای علی اشرف سایه وندی بطرفیت وزارت نیروبخواسته اعتراض به رای شماره ۱۶۴-۲۷/۷/۶۷هیئت تجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداری وزارت نیرو بشرح دادنامه شماره ۱۲۹-۳۱/۲/۷۰چنین رای صادرنموده است :رای معترض عنه به جهاتی مخدوش به نظرمی رسد:۱- هیئت بدوی ضمن رسیدگی به مواردغیبت شاکی بدون اخذمدافعات نسبت به این اتهام وبدون طرح شدن اعتیادانتسابی وی رامحکوم به بازخریدسنوات خدمت نموده است .۲- وبااحرازآنکه شاکی برای کسب فرصت جهت ترک اعتیاددرتاریخهای ۲۱/۸/۶۶و۱۷/۲/۶۷قبل از صدوررای هیئت بدوی وتجدیدنظرنسبت به مدافعات وی توجه کامل نگردیده است .۳- موضوع اعتیادافرادمعتادوضعیتی است استمراری که باترک آن منتفی خواهدبودوبرای حالت ترک ویاقبل ازآن مجازاتی مقررنگردیده است به ویژه آنکه فاصله بین تاریخ هیئت بدوی وتجدیدنظربه مدت قریب به ۵ ماه بوده است که هیئت تجدیدنظراعتیادوی رابه اعتبارگذشته مستندمجازات تعیین شده قرارداده است وحال آنکه موضوع اعتیادبرخلاف تخلفات دیگری که وقوع آن درزمان گذشته مرورزمان رافع آن نمی باشددرحالت ترک اعتیادمعتاد نمی باشدلهذامستندابه ماده ۲۱آئین نامه اجرائی مصوب ۶/۳/۶۶قانون رسیدگی به تخلفات اداری به اعتبارعدم توجه کامل به موقیعیت ومدافعات وی به جهت غیرمستندبودن رای به ماده ۱۵قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ۱۷و۱۸آئین نامه اجرائی مذکورحکم به نقض رای معترض علیه صادرواعلام می گرددوپرونده برای رسیدگی مجدددرمحدوده اجرائی مقررات مربوطه و رعایت مفاداین دادنامه به سازمان طرف شکایت ارسال می شود.بااعلام تعارض آراءفوق الذکرازطرف ریاست محترم شعبه پانزدهم به لحاظ وصول نامه شماره ۱۱/۲۹۳۳/۸۰۶۱مورخ ۲۰/۶/۷۰مدیرامورکارکنان وتشکیلات شرکت سهامی برق منطقه ای غرب به آن شعبه ،هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام آقای محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره ۷۱۳۸۰۱/۵/۱۳۷۱

۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                     شماره انتشار:۱۱۳

تاریخ تصویب:۱۳۷۰/۰۸/۲۱                                    تاریخ ابلاغ:۱۳۷۱/۰۵/۰۷

دستگاه اجرایی:                                                       موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!