رای وحدت رویه بازنشستگی بنا به تقاضای مستخدم شماره دادنامه ۱۰۷

0

بازنشستگی بنا به تقاضای مستخدم ،موجب حق استفاده ازخدمت ارفاقی درتعیین حقوق بازنشستگی نیست .

تاریخ رسیدگی ۷/۴/۶۹ شماره دادنامه ۱۰۷ کلاسه پرونده ۶۹/۳۰

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اولا” تثبیت حق مذکور درقسمت آخرتبصره اصلاحی ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری موضوع افزودن سنوات ارفاقی به سنوات خدمت دولتی مستخدم وتعیین حقوق بازنشستگی برمبنای سی سال خدمت موکول به وجودشرائط وارکان خاص وازجمله منحصرا” ناظر به موردی بوده است که واحددولتی راسا و بدون مداخله میل واراده مستخدم رسمی درمقام اعمال اختیارمقرردر صدرماده مزبورمبادرت به صدورحکم بازنشستگی قبل ازموعدکرده باشد.
ثانیا- مدلول رای شماره ۳۶ مورخ ۹/۱۰/۶۴هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۰/۹مورخ ۳۱/۵/۶۴سازمان اموراداری واستخدامی کشور مبین آن است که سازمان مذکورباوضع قاعده خاص درامربازنشستگی که به قانونگذار اختصاص داشته ازحدود اختیارخودخارج شده است ودلالتی بر تثبیت حق فوق الذکر برمبنای قاعده ناصواب ندارد.
بنابراین بازنشستگی بنابه تقاضای مستخدم وبا انصراف ازمدت خدمت ارفاقی ازمصادیق تبصره فوق الاشعارنیست تاموجدحق استفاده ازخدمت ارفاقی درتعیین حقوق بازنشستگی باشد. ودادنامه شماره ۲۴۱مورخ ۱۹/۷/۶۶شعبه سوم دیوان درقسمتی که متضمن این معنی است موافق موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استنادقسمت آخرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان و سایرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری :سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه/۶۹/۳۰ ۹/۸/۱۳۶۹
تاریخ رسیدگی ۷/۴/۶۹ شماره دادنامه ۱۰۷ کلاسه پرونده ۶۹/۳۰

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت ادای
شاکی :آقای خسرورحیمی .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب سوم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف – شعبه سوم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۳/۶۶/۳۴۹موضوع شکایت آقای خسرورحیمی خمسی بطرفیت :اداره کل کارگزینی دادگستری جمهوری اسلامی ایران بخواسته :اعاده به خدمت درصورت عدم ارفاق برمبنای تبصره ماده ۷۴قانون استخدام کشوری دربازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۲۴۱- ۱۹/۷/۶۶چنین رای صادرنموده است :چون اعاده بخدمت شاکی به لحاظ اینکه بازنشستگی وی بروفق ضوابط ومقررات قانونی انجام گردیده ازاختیارات سازمان طرف شکایت بوده وتخلفی ازمقررات وتضییع حقی ازطرف شکایت در باره وی مشهودنیست به ردشکایت اظهارنظرمی شود.
ب – شعبه سوم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶/۳۵موضوع شکایت آقای عزیز پاک رفتاربه طرفیت : ۶ادگستری جمهوری اسلامی ایران بخواسته :تصحیح حکم بازنشستگی شماره ۱۰۵۰۹۰/۴مورخ ۲۳/۱۰/۶۴بشرح دادنامه شماره ۶۵۲-۸/۹/۶۸ چنین رای صادرنموده است :چون مستفادازقسمت اخیرتبصره اصلاحی ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری به سابقه خدمت مستخدمینی که طبق تبصره مزبورتقاضای بازنشستگی نموده انددرصورتی که بیست سال سابقه خدمت داشته باشند حداکثرده سال افزوده می شودواعمال تبصره مزبورمشروطابه انصراف کتبی مستخدم نسبت به دریافت مابه التفاوت حقوق بازنشستگی ناشی ازسنوات خدمت ارفاقی که به استنادبخشنامه مزبوربراساس رای شماره ۳۶مورخ ۹/۱۰/۶۴هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیدبنابه مراتب شکایت شاکی موجه می باشدحکم به ورودشکایت صادرواعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۲۴-۷/۹/۱۳۶۹
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                شماره انتشار:۱۰۷

تاریخ تصویب:۱۳۶۹/۰۴/۰۷                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۶۹/۰۹/۰۷

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:اختلاس
کافی بودندلائل

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!