رای وحدت رویه هیئت رسیدگی به تخلفات اداری شماره دادنامه ۱۰۴

0

هیئت رسیدگی به تخلفات اداری درمقام رسیدگی تجدیدنظرمجاز به تشدید شاکی نیست .

تاریخ ۵/۱۱/۶۸ شماره دادنامه ۱۰۴ کلاسه پرونده ۶۸/۴۰
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه مرادازتجدیدنظرنسبت به آراءهیئتهای بدوی منحصرا رسیدگی به اعتراضات شاکی ازحیث تضییع حق اومی باشدوآراءهیئتهای بدوی به فرض عدم انطباق بامقررات درصورت عدم اعتراض شاکی قطعی و لازم الاجراءاست لذا تشدیدمجازات شاکی درمقام تجدیدنظرخواهی براساس قانون رسیدگی به تحلفات اداری مصوب ۹/۱۲/۶۲موقعیت قانونی نداشته و دادنامه شماره ۴۱۲-۲۱/۱۰/۶۷صادره ازشعبه ششم دیوان که مویداین معنااست مطابق باموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای وفق قسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری درموارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع مربوطه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
شماره ه/۶۸/۴۰ ۲/۵/۱۳۶۹
تاریخ ۱۵/۱۱/۶۸ شماره دادنامه ۱۰۴ کلاسه پرونده ۶۸/۴۰

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : رابط ومسئول هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش وپرورش .
موضوع شکایت : اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه ششم وهفتم دیوان عدالت اداری
مقدمه :الف شعبه ششم دیوان عدالت اداری دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۵/۲۶۹موضوع شکایت خانم مهین غفاری ،بطرفیت اداره کل آموزش وپرورش استان کردستان بخواسته :اعاده بکاربشرح دادنامه شماره ۴۱۲-۲۱/۱۰/۶۷ چنین رای صادرنموده است :شاکیه ضمن رای شماره ۶۸-۲۴/۹/۶۳هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به بازخریدسنوات خدمت محکوم وپرونده درهیئت تجدیدنظرمطرح وهیئت مذکوربالحاظ صراحت ماده ۱۷قانون هیئت رسیدگی به تخلفات اداری رای مورداعتراض شاکیه رانقض ومجددابه هیئت بدوی اعاده می نمایدکه این بارهیئت بدوی مبادرت به صدورحکم انفصال دائم از خدمات دولتی می نمایدکه صرفنظرازصراحت ماده وکیفیت اتهام چون هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری درزمان قانون حاکم برزمان صدوررای حق تشدید مجازات رانداشته است فلذانظربه مراتب فوق شکایت شاکی واردتشخیص و رای به نقض شکلی رای موردشکایت وطرح قضیه درهیئت تجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداری صادرواعلام می گردد.
ب شعبه هفتم دیوان دررسیدگیبه پرونده کلاسه ۶۶/۴۰موضوع شکایت آقای اسحق نجات مقدم بطرفیت هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش وپرورش استان گیلان ،بشرلاح دادنامه شماره ۷۹۷مورخ ۲۷/۱۱/۶۷چنین رای صادرنموده است :شاکی درهیئت بدوی به بازخریدخدمت محکوم شده ودتجدید نظربه لحاظ عدم رعایت قانون رای صادره نقض وبه هیئت بدوی جهت رسیدگی مجدداعاده شده که دررسیدگی مجددشاکی به انفصال دائم محکوم شده است .نظربه اینکه دررسیدگی وصدوررای تخلفی ازمقررات مشهودنیست علیهذارای صادره خالی ازهرگونه ایرادواشکال قانونی تشخیص وحکمبه ردشکایت شاکی صادرو اعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وملاحظه سوابق بشرح آتی به اتفاق آراءمبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۳۲۳۶-۲۳/۵/۱۳۶۹
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                               شماره انتشار:۱۰۴

تاریخ تصویب:۱۳۶۸/۱۱/۰۵                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۶۹/۰۵/۲۳

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:ابلاغ

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!