رای وحدت رویه هزینه سفر و نقل مکان مستخدم شماره دادنامه ۱

0

فوق العاده هائی از قبیل هزینه سفر و نقل مکان از جمله حقوقی است که با گذشت مستخدم از دریافت آن منتفی می شود و با ادعای مستخدم سازمان متبوع مستخدم ملزم به پرداخت آن نمیباشد.

تاریخ ۲۸/۱/۱۳۶۸ شماره دادنامه ۱ کلاسه پرونده ۶۷/۳۱
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه وصف الزامی بودن بطورمطلق ودرهمه قواعدیکسان نمی باشد و نیز فوق العاده هائی ازقبیل هزینه سفر ونقل مکان ازجمله حقوقی است که باگذشت مستخدم منتفی می شودوسازمان متبوع ملزم به پرداخت آن نمی باشد بنابراین رای ۱۳۲-۳۱/۳/۶۷ شعبه هشتم دیوان که برمبنای همین نظرصادرشده صحیح و منطبق باموازین قانونی تشخیص می گردد.این حکم برطبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه ومواردمشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
شماره ه/۶۷/۳۱ ۱/۴/۱۳۶۸
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای هوشنگ سلیمی .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه هشتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف – شعبه هشتم درپرونده کلاسه ۸/۶۵/۸۴۰موضوع شکایت آقای هوشنگ سلیمی بطرفیت :اداره کل پست استان همدان ،بخواسته :هزینه سفرو نقل ومکان بشرح دادنامه ۱۳۲-۳۱/۳/۶۷چنین رای صادرنموده است :ادعای شاکی دایربراینکه تعهدنامه ۲۴/۱۰/۶۴وصرفنظرنمودن ازدریافت هزینه سفر وانتقال باجبروفشاری ازوی گرفته شده وباتوجه به سوابق امروتوضیحات سازمان طرف شکایت مبنی بردلیل وقابل قبول نیست .بااین وصف الزام سازمان متبوع مشارالیه به پرداخت هزینه های موردبحث وجهه قانونی ندارد بنابه مراتب مذکور،شکایت مردودمی باشد.این رای قطعی است .
ب – شعبه دوازدهم درپرونده کلاسه ۶۴/۱۵۳موضوع شکایت آقای محمد بشردوست دریاکناری ،بطرفیت :اداره پست تهران بخواسته تقاضای هزینه سفرازتهران به شهرستان رودسربشرح دادنامه شماره ۴۰۷-۱۸/۱۱/۶۵چنین رای صادرنموده است :
باتوجه به فصل سوم قانون استخدام کشوری وحذف قسمت اخیرتبصره ماده ۳۹قانون مذکوروتبصره ماده ۳۸قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲/۶/۵۵وبند (پ )ماده ۴۰قانون استخدامی کشوری مصوب ۱۲/۳/۵۲ کلاحکایت ازاستحقاق شاکی به دریافت سفروهزینه نقل مکان بشرح دادخواست تقدیمی است .وبه فرض رضایت مستخدم به انتقال ونیزرضایت وی به عدم مطالبه مذکوررافع تعهدات وزارتخانه به انجام تکلیف قانونی خودنیست .لذاحکم به ورودشکایت ورود شکایت شاکی صادرواعلام می گردد.این حکم قطعی است .
بااعلام تعارض آراءمشروحه فوق ازسوی آقای هوشنگ سلیمی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست جحت الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض وباحضورروسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بشرح ذیل مبادرت به صدوررای می نماید:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۲۹۲۸-۱/۵/۱۳۶۸
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                شماره انتشار:۱

تاریخ تصویب:۱۳۶۸/۰۱/۲۸                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۶۸/۰۵/۰۱

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:قصاص نفس

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!